خدمات مالیاتی مدیران ویرا

نظام مالیاتی کشور در حال تحول و ورود به یک مرحله جدی و اساسی می باشد

 با این اوصاف قطعا نمی توان به شکل سابق مسائل مالیاتی را حل و فصل کرد.

در این مواقع صاحبان کسب و کارهای موفق برای پیشگیری از چالش های مالیاتی و مسائل حاشیه ای مربوط به آن، تصمیم جدی و مهمی می گیرند تصمیمی که نتیجه آن کسب آرامش و تمرکز بر روی کارهای تخصصی شان خواهد بود و آن تصمیم چیزی نیست جز انجام دقیق و منظم تکالیف مالیاتی کسب و کار .

 با انجام دقیق و منظم تکالیف مالیاتی:

حداقلِ مالیات قانونی را پرداخت کنید

،

 از جرائم سنگین مالیاتی جلوگیری کنید

 و تمرکز خود را به مسائل تخصصی کسب و کارتان معطوف سازید.

اگر مالیات یک چالش مهم برای شماست قطعا نام سامانه مودیان به گوشتان رسیده، سامانه ای که به وسیله آن نظام مالیاتی کشور در حال تحول می باشد این سامانه الگو برداری شده از کشور های اروپایی ست و قرار است بوسیله آن تمام مراوده های مالی کسب و کارها زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا مالیات واقعی آن ها را محاسبه، مطالبه و در صورت تخلف جرائم سنگین لحاظ کند.

ما در تیم مالیاتی مدیران ویرا به شما کمک می کنیم تا تکالیف مالیاتی کسب و کارتان را به صورت دقیق، منظم و قانونی انجام دهید تا حداقل مالیات قانونی را پرداخت و از بروز جرائم مالیاتی جلوگیری کنید.