خدمات حسابرسی داخلی

ما چگونه در این حوزه به شما کمک میکنیم؟

بعد از چندین سال تجربه در حوزه توانمند سازی و توسعه واحدهای حسابداری کسب و کارها به این نتیجه رسیدیم که برای اصلاح و رشد واحد حسابداری ، علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی به یک فرآیند سه مرحله ای نیاز هست.

مرحله اول : ارزیابی وضعیت فعلی واحد حسابداری

در این مرحله به وسیله چک لیست های استانداردی، تمامی فرآیندهای مالی واحد حسابداری کسب و کار شما به صورت دقیق و به وسیله حسابرسان خبره مدیران ویرا ارزیابی خواهند شد. خروجی این مرحله شناخت دقیق از وضعیت فعلی واحد حسابداری کسب وکار شماست.

مرحله دوم : طراحی و ابلاغ فرآیندها و دستورالعمل های استاندارد

در این مرحله با توجه به شناخت کامل و دقیق از وضعیت فعلی واحد حسابداری کسب و کار شما در مرحله قبل، تمامی فرآیندها و دستورالعمل های استاندارد طراحی و به پرسنل مربوطه ابلاغ و آموزش داده خواهند شد.

مرحله سوم : کنترل و نظارت مستمر بر عملکرد تیم حسابداری

این مرحله جزء جدایی ناپذیر این سیستم موفق خواهد بود. در این مرحله و پس از ابلاغ فرآیندها و دستورالعمل های استاندارد، عملیات کنترل و نظارت مستمر به وسیله حسابرسان خبره مدیران ویرا انجام خواهد شد تا اطمینان یابیم که تمامی امور، آن طور که باید باشد، پیش می رود.